Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Davy HB s.r.o.

se sídlem Beckovského 2045, Havlíčkův Brod 580 01

identifikační číslo: 25923188      

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C14832  
(dále jen „prodávající“)

tel.: +420 604 516 517

e-mail: info@davysocina.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.davysocina.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího jsou v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2.   Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavřenou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní na webové stránce dostupné na adrese www.davysocina.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.   Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.   V katalogu internetového obchodu jsou uvedeny informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží.

2.3.   Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.4.   Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není vyloučena možnost sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5.   V internetovém obchodě jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.6.   Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.7.   Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

3.1.   Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platební kartou při doručení kurýrem, nebo

b) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek, nebo

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 725173400/2010, vedený u společnosti Fio banka a. s. pro platby v Kč (dále jen „účet prodávajícího), nebo

d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 721417383/2010, vedený u společnosti Fioa banka a. s. pro platby v 

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.2.   V případě platby v hotovosti, na dobírku nebo ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.3.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po převzetí zboží kupujícím a zašle jej v elektronické podobě na na adresu kupujícího uvedenou v objednávce či v jeho uživatelském účtu („dále jen elektronická adresa kupujícího“).

3.5.   Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co splní závazek uhrazení kupní ceny za zboží.

 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.   Kupující provádí objednávku vložením zboží do elektronického nákupního košíku a následným vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.

4.2.   Při zadávání objednávky si kupující zvolí zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení.

4.3.   Objednávkový formulář obsahuje:

4.3.1.  informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku)

4.3.2.  informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží

4.3.3.  informace o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

4.3.4.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží

4.4.   Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné.

4.5.   Po obdržení objednávky je prodávající povinen toto obdržení neprodleně potvrdit kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu kupujícího.

4.6.   Potvrzením o přijetí objednávky, které zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující může zrušit objednávku, dokud neobdržel toto potvrzení o přijetí objednávky od prodávajícího, a to telefonicky nebo elektronickou poštou. 

4.7.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě prodávajícího při uvedení ceny zboží, není prodávající povinen toto zboží za zjevně chybnou cenu kupujícímu dodat. Prodávající je povinen kupujícího o chybné ceně informovat bez zbytečného odkladu a zaslat kupujícímu novou nabídku, a to na elektronickou adresu kupujícího. Tato nová nabídka se považuje za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením této nabídky kupujícím. 

4.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.9.   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.   Zboží může být kupujícímu dodáno:

a)  kurýrem na adresu za 99 Kč, nebo
b)  na zvolené výdejní místo za 69 Kč

5.2.   Způsob dodání si kupující zvolí v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky.

5.3.   Náklady na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.7.   V případě, že kupující zboží při dodání nepřevezme, s výjimkou případů uvedených v čl. 5.3., vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy kupujícím. Toto případné odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti v den doručení na elektronickou adresu kupujícího.

5.8.   Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

 

6. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

6.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Kupujícímu je umožněno objednávat zboží i bez registrace zákaznického účtu.

6.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

6.3.   Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

6.4.   Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

6.5.   Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

6.6.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

6.7.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.   Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tuto kupní smlouvu uzavřel mimo svou podnikatelskou činnost.

7.2.   Kupující bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy:

a)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo

b)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. a čl. 7.2., nebo o jiný případ, kdy od kupní smlouvy nelze odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů:

a) od převzetí zboží, nebo

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

7.4.   Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů, a to elektronickou poštou na adresu prodávajícího info@davysocina.cz.

7.5.   Přijetí odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu.

7.6.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. 

7.7.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

7.8.   Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu Beckovského 2045, Havlíčkův Brod 580 01. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.9.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.8. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně jiným způsobem na základě dohody obou smluvních stran.

7.10.   Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neznečištěné, pokud možno v původním obalu a s visačkou, pokud jí bylo opatřeno při převzetí. V opačném případě je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.12.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.13.   Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce, nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající v tomto případě bezodkladně informuje kupujícího na elektronickou adresu kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem na základě dohody obou smluvních stran.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nepoužije:

8.3.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena stanovena,

8.3.2.  na opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho obvyklým užíváním.

8.4.   Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

a)  pokud má zboží podstatnou vadu,

b)  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

c)  při větším počtu vad zboží.

8.5.   V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

a)  výměnu za nové zboží, nebo

b)  opravu zboží, nebo

c)  přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)  odstoupit od smlouvy.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

8.6.   Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit v místě sídla společnosti na adrese Beckovského 2045, Havlíčkův Brod 580 01, nebo telefonicky na čísle +420 604 516 517 či elektronickou poštou na adresu info@davysocina. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné.

8.7.   Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8.   Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.9.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.10.   V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

8.11.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.   Vyřizování stížností spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy info@davysocina.cz. Informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

10.2.   Veškerou písemnou komunikaci prodávající realizuje prostřednictvím elektronické pošty. E-mailová adresa prodávajícího je info@davysocina.cz a je uvedena v internetovém obchodě. Korespondence je kupujícímu doručována na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, zákaznickém účtu nebo na adresu, ze které kupující prodávajícího kontaktoval.

10.3.  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4.   Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6.   Kupující souhlasí s tím, že prodávající může údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a prohlášením kupujícího zaslaným prodávajícímu na elektronickou adresu info@davysocina.cz.

10.7.   Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.8.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.9.   Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a pro odstoupení od smlouvy.


 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 9. 2022

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:     
Internetový obchod: www.davysocina.cz
Právnická osoba: Davy HB s.r.o., se sídlem Beckovského 2045, Havlíčkův Brod 580 01
IČ: 25923188
DIČ: CZ07399731
e-mail: info@davysocina.cz
tel.: +420 604 516 517

Uplatnění reklamace

Datum uzavření kupní smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

 

Podpis: 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:     
Internetový obchod: www.davysocina.cz
Právnická osoba: Davy HB s.r.o., se sídlem Beckovského 2045, Havlíčkův Brod 580 01
IČ: 25923188
DIČ: CZ07399731
e-mail: info@davysocina.cz
tel.: +420 604 516 517

Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím internetového obchodu www.davysocina.cz nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinný vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Datum:

 

Podpis: